Pressmeddelande

PRESMEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN

INFORMATION SOM SKALL TILLHANDAHÅLLAS ALLMÄNHETEN VID EN STOR OLYCKA

 

1. Verksamhetsutövarens namn och anläggningens adress

Siggpac Oy Ab, Storängsvägen 6, 64200 Närpes

 

2. Namn och status för personer som lämnar information

Niclas Sigg, Arbetarsskyddchef tfn 050 435 9471.

 

3. Dokument om verksamhetsprinciperna 

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva ämnen (390/2005).

Statsrådets förordning om hantering och förvaring av farliga kemikalier om tillsyn (685/2015).

Regeringens förordning om industriell bearbetning av farliga kemikalier och om säkerhetskrav för lagring (856/2012).

Statsrådets förordning om säkerhetskrav för anläggningar för flytande gas (858/2012).

Verksamheten har tillstånd från Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes

 

Beskrivning av driften av produktionsanläggningen: Jan-Erik Sigg Ab är ett familjeföretag som odlar gurka sedan 1988. Över trettio års erfarenhet och samlade kunskap om gurkans hemligheter har lett fram till dagens utsökta SIGGPAC. Gurka odlas året runt vid anläggningen. Vid anläggningen finns flytgas, gödsel, kemikalier och växtskyddsmedel. 

 

Risk för större olycka: Siggpac Oy Ab hanterar kemikalier i sin produktion som klassificeras som farliga, en del av medlen utgör i sig inte en risk för miljön. I händelse av brand, beroende på antändningsområdet, är möjligt att det bildas särskilt giftiga rökgaser som kan spridas med vinden i närområdet. 


Flytgas är en färglös, mycket brandfarlig flytande gas som är tyngre än luft och som kan bilda en explosiv blandning med luft.

Olycksrapportering: Niclas Sigg, Arbetarsskyddschef sköter om rapporteringen internt. Om olyckan bedöms utgöra en fara för befolkningen som bor i närheten ansvarar räddningsverk för att varna befolkningen och informera om hur man ska agera vid en olycka. Alla i området ska följa myndigheternas anvisningar och föreskrifter vid en olycka.

 

Operatörens skyldighet att vidta åtgärder för att minimera den stora olyckan: Siggpac Oy Ab har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att olyckor kan förhindras, flytgasanläggningarna är byggda enligt gällande lagstiftning.  Regelbundna övningar med både personal och räddningstjänst, så att större olyckor kan hanteras på rätt sätt och minimeras konsekvenser.

 

TUKES har genomfört en inspektion på anläggningen senast 2021.

fiFI