TIETOSUOJELUSELOSTE

 

Käyttämällä palveluitamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja annat suostumuksesi henkilötietojesi ja yritystietojesi käsittelyyn. Tämä rekisteri ja tietosuojaseloste noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Asiakasrekisterimme käyttötarkoitus on mm. käsitellä henkilö- ja asiakastietoja, kommunikoida asiakkaiden kanssa, ylläpitää asiakassuhteita ja markkinointia.

Rekisterinpitäjä on Jan-Erik Sigg Ab, Storängsvägen 6, 64200 Närpes, FO-numero: 1974924-5. Asiakasrekisterin vastuuhenkilö ja ylläpitäjä on Niclas Sigg, puh. 020 198 1000, sähköpostiosoite: myynti @ siggpac.fi.

Tietojen kerääminen ja tallennus

Keräämme asiakkaidemme tietoja ja niitä käsitellään asiakkaan suostumuksella asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi. Tietoja kerätään rekisteriin suoraan henkilöltä, yrityksestä ja viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tiedot mediasivujemme käytöstä kerätään myös Google Analytics -analyysityökalulla.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoihin pääsevät vain ne rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkko-osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutokset, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Yritysrekisteriin tallennetaan myös www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta lähetettyjä tietoja, sopimuksia, asiakastapaamisia ja muita tilanteita, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Henkilö- ja yritystietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi

Eväste

Sivustomme käyttää evästeitä tilastotietojen tuottamiseen. Eväste (coocies) on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään verkkosivuston käyttäjän omalle tietokoneelle ja tallennetaan sinne. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista poistaa käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Rekisteröityjen tietojen valvonta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme tallentaneet henkilötietorekisteriin. Kirjallinen valvontapyyntö tulee lähettää osoitteeseen myynti@siggpac.fi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavastaavalle, jos hän katsoo, että olemme rikkoneet henkilötietojen käsittelyä soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteoduction.html. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 ja 21 artiklan mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelyyn tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käsittelyä koskevista asioista.

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (Yleinen tietosuoja-asetus, GDPR).

Viimeksi päivitetty 15.01.2024.

INTEGRITY POLICY

 

By using our services, you agree to our data protection policy and give consent to the processing of your personal data and company data. This register and data protection declaration comply with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

 The purpose of using our customer register is i.a. to process personal and customer data, communicate with customers, maintain customer relationships and marketing.

 

The person responsible for the register is Jan-Erik Sigg Ab, Storängsvägen 6, 64200 Närpes, FO number: 1974924-5. The person responsible and the maintainer of the customer register is Niclas Sigg, tel. 020 198 1000, e-mail address: myynti @ siggpac.fi.

 

Collection and storage of data

We collect our customers’ data and it is processed with the customer’s consent for the implementation of the agreement with the customer. Information is collected in the register directly from the person, the company and from the registers kept by the authority within the limits permitted by law (eg ytj.fi). Data from when you use our media pages are also collected using the analysis tool Google Analytics.

 

Electronic information is protected by a firewall, username and password. Only those persons who are employed by the personal data controller who need the data in their work tasks have access to the data.

Information stored in our customer register is name, position, company / organization, contact information (telephone number, e-mail address, address), web addresses, IP address of the network connection, profiles in social media services, information about ordered services and their changes, billing information, other information related to the customer relationship and ordered services. The business register also stores information sent via www forms, via e-mail, telephone, via social media services, agreements, customer meetings and other situations where the customer discloses his information.

 

The information is not used for automated decision-making or profiling. Information is not disclosed for marketing purposes. Personal and company information is stored for as long as they are needed to implement the agreement with the customer or to develop customer service.

 

Cookies

Our website uses cookies to generate statistical information. A cookie (coocies) is a small text file that is sent to the website user’s own computer and stored there. Cookies do not harm users’ computers or files. It is possible to disable cookies. Deletion takes place in the browser’s settings.

 

Control of registered data

The registered person has the right to check which information we have stored in the personal data register. A written request for supervision must be sent to myynti@siggpac.fi. The data subject has the right to submit a complaint to the Data Protection Officer if he or she considers that we are in breach of the processing of personal data in accordance with applicable data protection laws. Contact details of the EDPS: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteoduction.html. The data subject has the right to demand correction or deletion of incorrect or outdated data or transfer of data from one system to another. He also has the right to restrict or object to the processing of his data in accordance with Articles 18 and 21 of the EU Data Protection Regulation. The data subject has the right to withdraw his or her previously given consent to the processing of data or to submit a complaint to the supervisory authority regarding matters concerning the processing of his or her personal data.

 

EU Data Protection Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

 

Last updated 15.01.2024.

INTEGRITETSPOLICY


Genom att använda våra tjänster accepterar du vår integritetspolicy och ger ditt samtycke till behandlingen av dina person- och företagsuppgifter. Detta register och integritetspolicyn följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Syftet med vårt kundregister är t.ex. behandla person- och kunddata, kommunicera med kunder, upprätthålla kundrelationer och marknadsföring.

Kontrollant är Jan-Erik Sigg Ab, Storängsvägen 6, 64200 Närpes, FO-nummer: 1974924-5. Ansvarig och administratör av kundregistret är Niclas Sigg, tel 020 198 1000, e-postadress: myynti @ siggpac.fi.


Datainsamling och lagring

Vi samlar in våra kunders information och behandlar den med kundens samtycke för att kunna fullfölja avtalet med kunden. Uppgifter samlas in i registret direkt från person, företag och register som förs av myndigheten inom de gränser som lagen tillåter (t.ex. ytj.fi). Information om användningen av våra mediesidor samlas också in med analysverktyget Google Analytics.


Elektronisk data skyddas av brandvägg, användarnamn och lösenord. Endast de personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

Uppgifter som lagras i kundregistret är bland annat namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), nätverksadresser, IP-adress till nätverksanslutningen, profiler i sociala medietjänster, information om beställda tjänster och deras ändringar, faktureringsinformation, annat relaterat till kundrelationen och information om beställda tjänster. Information som skickas via www-formulär, e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar sina uppgifter lagras också i företagsregistret.


Informationen används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering. Information lämnas inte ut i marknadsföringssyfte. Person- och företagsuppgifter lagras så länge de behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundservice.


Cookie

Vår webbplats använder cookies för att generera statistisk information. En cookie (coocies) är en liten textfil som skickas till webbplatsanvändarens egen dator och lagras där. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är möjligt att inaktivera cookies. Radering sker i webbläsarens inställningar.


Kontroll av registrerade uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som vi har lagrat i personuppgiftsregistret. En skriftlig tillsynsbegäran ska skickas till myynti@siggpac.fi. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om han eller hon anser att vi bryter mot vid behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Kontaktuppgifter till datatillsynsmannen: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteoduction.html.  Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller inaktuella uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning. Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare lämnade samtycke till behandling av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om ärenden som rör behandlingen av dennes personuppgifter.


EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).


Senast uppdaterad 15.01.2024.

en_GBEN